ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKY POUŽITÍ

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů označuje „SODATSW“ společnost SODATSW spol.s.r.o.

Obsah těchto stránek může být chráněn obchodními známkami nebo být předmětem autorského práva či jiných právních úprav intelektuálního vlastnictví. Proto, pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno kopírovat, ukládat, upravovat, přenášet, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jakkoli jinak používat tento obsah jakýmkoli způsobem, kterým by byla porušena tato práva.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na:

SODATSW neodpovídá za chování operátorů webových stránek, které mají stejný název nebo doménu, nebo nabízejí produkty společnosti SODATSW, ale které nejsou registrovány společností SODATSW.
Společnost SODATSW se ztotožňuje s potřebou ochrany osobních dat a údajů všech návštěvníků svých webových stránek. Společnost SODATSW potvrzuje, že se ve věci získávání a ochrany osobních údajů chová plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění (dále jen Zákon). Společnost SODATSW shromažďuje a uchovává pouze ty údaje, které jsou potřebné pro udržování produktů a služeb společnosti SODATSW na nejvyšší možné úrovni a kvalitě a/nebo bez kterých by nebylo možné poskytovat uživatelům produktů a služeb společnosti SODATSW podporu v nezbytném rozsahu.

Osobní údaje poskytované návštěvníkem webových stránek společnosti SODATSW

Níže popsanými "Osobními údaji" jsou myšleny informace vztahující se ke konkrétní osobě, neboli osobě, která může být přímo nebo nepřímo identifikována. SODATSW získává pouze údaje potřebné k vykonávání aktivit uvedených v těchto Zásadách.

Veškeré získané Osobní údaje, jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu SODATSWa nejsou poskytovány třetím osobám, ani nebudou bez souhlasu návštěvníka využity pro zasílání obchodních sdělení.

Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky SODATSW mohou obsahovat odkazy na stránky affiliate partnerů, obchodních partnerů a dalších třetích stran. Tyto třetí strany mají své vlastní zásady ochrany soukromí, které byste si měli přečíst před odesíláním jakýchkoli údajů na jejich stránky. SODATSW nenese odpovědnost za aktivity žádné třetí strany.

Údaje související s návštěvností webových stránek společnosti SODATSW získávané automaticky

SODATSW, jeho affiliate partneři a obchodní partneři mohou používat takzvané "cookies" ke sledování návštěvnosti webových stránek SODATSW. Technologie cookies je používána k usnadnění navigace na webových stránkách. Cookies jsou malé části unikátních informací posílané webovými stránkami a ukládané na váš pevný disk a dočasně do paměti vašeho počítače webovými prohlížeči. To umožňuje webovým stránkám, aby vás rozpoznaly při pohybu po nich, aniž byste museli vkládat své osobní informace. Tyto informace není možné přiřadit ke konkrétní osobě, nezahrnují osobní údaje týkající se návštěvníka webu a SODATSW tyto informace nespojuje s vašimi osobními údaji.

Tyto údaje mohou obsahovat, mimo jiné:

Získané údaje jsou využívány pro optimalizaci webové prezentace společnosti SODATSW.

Pokud nechcete, abychom tyto informace ukládali, v nápovědě svého webového prohlížeče naleznete informace o možnostech ochrany prohlížeče před přijímáním nových souborů cookie. Nápověda vás také upozorní na přijetí nového souboru cookie a také jsou v ní uvedeny informace o možnostech úplného zákazu souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie však může mít vliv na možnosti používat některé produkty nebo služby na našem webu.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost SODATSW se zavazuje k udržení vašich informací v bezpečí. Abychom ochránili vaše osobní údaje, provedli jsme bezpečnostní opatření v souladu s těmi nejlepšími postupy ochrany informací.

Osobní údaje získávané společností SODATSW jsou ukládány na serverech chráněným proti neautorizovanému vstupu. Citlivé části webových stránek SODATSW mohou být chráněny heslem, které si vytváří návštěvník. Ten také nese plnou odpovědnost za své chování v souvislosti s bezpečností hesla a přístupu k této zabezpečené části. SODATSW nenese odpovědnost za neautorizovaný přístup k osobním údajům, ke kterému může dojít během přenosu a který je způsoben výpadky nebo bezpečnostními chybami jiných než SODATSW systémů. K takovém přenosu může dojít, pokud jsou údaje odesílány mimo infrastrukturu spravovanou výhradně SODATSW. Proto každá osoba, která přenáší osobní údaje, tak činí na vlastní zodpovědnost.

Účel použití osobních údajů

Získané osobní údaje jsou používány v souvislostí s činností, která vede k výsledku, který byl vyžádán nebo vyžadován návštěvníkem webových stránek společnosti SODATSW nebo uskutečněn v souvislosti se vzájemnou dohodou společnosti SODATSW a návštěvníka.

Mezi typické procesy patří:

Kdo se může dostat do styku s osobními údaji

Společnost SODATSW náležitým způsobem zajišťuje, aby všechny typy údajů zmiňované v těchto Zásadách byly dostupné pouze těm zaměstnancům společnosti SODATSW, kteří je nezbytně potřebují pro činnost (například podporu) ve prospěch osoby, která své údaje společnosti SODATSW předala. Zaměstnancem je v této souvislosti míněn zaměstnanec nebo smluvní partner společnosti SODATSW, jeho mateřské firmy, dceřinných firem nebo poboček.

Jednotlivé procesy započaté na webových stránkách SODATSW mohou pokračovat na stránkách dalších společností, jestliže je to nutné pro jejich pokračování (např. dokončení nákupu produktu přes e-shop, konkrétně platba platební kartou). V takových případech mohou být Osobní údaje sdíleny mezi SODATSW a společností zajišťující pokračování takovýchto procesů. SODATSW se snaží prosazovat nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem a morálními principy i u svých obchodních partnerů, ale zároveň vám doporučuje se v případech, kdy budou vaše údaje sdíleny s obchodními partnery SODATSW, seznámit se zásadami nakládání s osobními údaji na stránkách těchto obchodních partnerů.

SODATSW nikdy neposkytne osobní údaje třetí straně bez vědomí a souhlasu osob, ke kterým se zmiňované údaje vztahují, není-li k tomu přinucen účinností lokálních, národních nebo mezinárodních zákonů.

Veřejné oblasti webových stránek společnosti SODATSW

Mezi veřejné oblasti webových stránek společnosti SODATSW mohou patřit například diskusní fóra nebo emailové konference, do kterých se návštěvník registruje prostřednictvím specifických formulářů, které jsou součástí stránek společnosti SODATSW. Je na návštěvníkovi, aby zvážil jaké jeho údaje budou v rámci komunikace prostřednictvím těchto veřejných oblastí zobrazovány a sdíleny s ostatními účastníky těchto veřejných oblastí.

Změna osobních dat v evidenci společnosti SODATSW souvislosti s ochranou osobních dat

Každý uživatel má právo na změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze společnosti SODATSW, požádá-li o to písemnou formou. Takové žádosti by měly být zasílány na zákaznickou podporu (obchod@areaguard.cz). Vymazání údajů je možné jen tehdy, není-li to v rozporu s lokální či mezinárodní právní úpravou.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Společnost SODATSW si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad, zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo změnami procesů na straně společnosti SODATSW. Obecně jsou změny činěny ve prospěch ochrany osobních údajů.


TOPlist